สอบถามเพิ่มเติม X

Primary Bond

ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ตลาดแรก

ตราสารหนี้เอกชน หรือ หุ้นกู้ ใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บริษัทเอกชนจะออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาค เอกชนนี้มักจะมีเงื่อนไขรายละเอียดของการออกในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนและความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นของบริษัทผู้ออกนั้นๆ รวมถึงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ ได้รับการประเมินและ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอเป็นรายงวด ซึ่งบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆ 6 เดือน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Holder Representative) โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งปวงของผู้ถือหุ้นกู้

คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
  • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร 0 2626 7777
Our Products

รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
บริษัท บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
อันดับความน่าเชื่อของบริษัท "BBB+" แนวโน้ม "Stable"
อันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ "BBB+"
อายุหุ้นกู้และ ดอกเบี้ย 3 ปี: 4.60% ต่อปี
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ ระดับ 5
การชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
ระยะเวลาการจองซื้อ เสนอขายวันที่ 2, 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันออกหุ้นกู้ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)


Download File

ขั้นตอนการซื้อ
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth