ออมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายที่ต้องการ
จำนวนเงินที่ต้องการ *
บาท
จำนวนงวดที่ออม *
ปี
จำนวนเงินที่มีอยู่
บาท
ผลตอบแทนที่คาดหวัง *
% ต่อปี
รูปแบบการออม


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth