สอบถามเพิ่มเติม X

Mutual Fund

กองทุนรวม

ลงทุนกับกองทุนรวมหลากหลายที่สอดคล้องไปกับระดับความเสี่ยงของคุณ ธนาคารได้ทำการคัดเลือกกองทุนรวมที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณด้วยการจัดทำพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ต้องการ ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย

ทั้งตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)

กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนที่ช่วยให้คุณสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ

เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ

การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Holder Representative) โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งปวงของผู้ถือหุ้นกู้

คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
Our Products

VDO & Image
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth