ตรวจสอบสถานะการเงิน
สินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินสด/เงินฝากแบบกระแสรายวัน *
บาท
เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์/สหกรณ์
บาท
เงินฝากประจำ
บาท

สินทรัพย์ส่วนตัว
บ้าน/ที่ดิน ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ตามราคาตลาดปัจจุบัน) *
บาท
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตามราคาตลาดปัจจุบัน)
บาท
เพชร / พลอย / เครื่องประดับ
บาท
ของสะสมอื่นๆที่มีมูลค่าซื้อขายได้
บาท

สินทรัพย์การลงทุน
พันธบัตร / หุ้นกู้
บาท
หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ
บาท
กองทุนรวม / LTF / RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บาท
เงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
บาท
ประกันชีวิต (มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)
บาท
สินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทองคำ อสังหาฯให้เช่า
บาท
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
บาท
Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth