สอบถามเพิ่มเติม X

Structured Debenture

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีปัจจัยอ้างอิงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรองรับการลงทุนในทุกสภาวะตลาดและตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

โอกาสรับผลตอบแทนสูง
ระยะเวลาการลงทุน 15 วัน – 5 ปี
กระจายความเสี่ยง
คุณสมบัติของผู้ลงทุน
 • เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
 • มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้:
 • 1. เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:
  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 • 2. บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:
  • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
  • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
คำเตือน
  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนและมีปัจจัยอ้างอิง จึงอาจทำให้ราคาของหุ้นกู้นี้มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิง อีกทั้งมีสภาพคล่องต่ำ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน จนเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนตัดสินใจลงทุน
  ขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาหรือ โทร 02 638 8277
Our Products

MAXI FUND
MAXI FUND

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง “กองทุนรวม” ทีได้รับการคัดสรร และมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ จึงทำให้ Maxi Fund เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบการลงทุนในกองทุน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการคุ้มครองเงินต้น เสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนในทุกสภาวะตลาด

Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth