สอบถามเพิ่มเติม X

Structured Debenture

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนโดย มีปัจจัยอ้างอิงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรองรับการลงทุนในทุกสภาวะตลาดและตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

โอกาสรับผลตอบแทนสูง
ระยะเวลาการลงทุน 15 วัน – 5 ปี
กระจายความเสี่ยง
คุณสมบัติของผู้ลงทุน
 • เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
 • มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้:
 • 1. เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:
  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 • 2. บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:
  • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
  • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
คำเตือน
  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนและมีปัจจัยอ้างอิง จึงอาจทำให้ราคาของหุ้นกู้นี้มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิง อีกทั้งมีสภาพคล่องต่ำ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน จนเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนตัดสินใจลงทุน
  ขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาหรือ โทร 02 638 8277

Our Products

Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth